CTreeCtrl::SetItemData

BOOL SetItemData (HTREEITEM hItem, DWORD dwData );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, którego dane są pobierane.

dwData

Wartość specyficzne dla aplikacji 32-bitowych skojarzony element określony przez hItem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania wartości specyficznych dla aplikacji 32-bitowych skojarzone z określonego elementu.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItemData

Index