CTreeCtrl::SetInsertMark

BOOL SetInsertMark (HTREEITEM hItem, BOOL fAfter = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

HTREEITEM , która określa, na który element zostanie umieszczony znak wstawiania. Jeśli ten argument ma wartość NULL, znacznik wstawiania zostanie usunięta.

fAfter

BOOL wartość, która określa, jeśli znacznik wstawiania jest umieszczana przed lub po określonej pozycji. Jeśli ten argument jest niezerowa, znacznik wstawiania zostanie umieszczony po elemencie. Jeśli ten argument jest równe zero, znacznik wstawiania zostanie umieszczony przed element.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_SETINSERTMARK, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index