CTreeCtrl::SetCheck

BOOL SetCheck (HTREEITEM hItem, BOOL fCheck = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

HTREEITEM do otrzymywania zmiana stanu wyboru.

fCheck

Wskazuje, czy element sterowania drzewa ma być zaznaczony lub niezaznaczony. Domyślnie SetCheck ustawia element, który ma być sprawdzany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do ustawiania stanu wyboru dla elementu formantu drzewa. Gdy element sterowania drzewa jest zaznaczone (fCheck ustawiona na wartość TRUE), z sąsiadujących znacznik wyboru pojawia się element.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetCheck

Index