CTreeCtrl::SelectSetFirstVisible

BOOL SelectSetFirstVisible ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt elementy drzewa, można ustawić jako pierwszy element widoczny.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przewijania widoku drzewa w pionie, tak, że dany element jest pierwszy element widoczny. Funkcja wysyła wiadomość do okna z parametrami komunikat TVM_SELECTITEM i TVGN_FIRSTVISIBLE.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::Select, CTreeCtrl::SelectItem, CTreeCtrl::SelectDropTarget

Index