CTreeCtrl::SelectItem

BOOL SelectItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wybierania elementu widoku drzewa danej. Jeśli hItem jest równa NULL, następnie ta funkcja zaznacza nie zapasu.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::Select, CTreeCtrl::GetSelectedItem, CTreeCtrl::SelectDropTarget

Index