CTreeCtrl::SelectDropTarget

BOOL SelectDropTarget ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do rysowania elementu w stylu używane do wskazywania docelową operacji przeciągania i upuszczania.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SelectItem, CTreeCtrl::GetDropHilightItem, CTreeCtrl::CreateDragImage

Index