CTreeCtrl::ItemHasChildren

BOOL ItemHasChildren (HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element drzewa, określonym przez hItem ma elementy podrzędne; 0, jeśli nie.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Funkcję tę należy stosować do określenia, czy element drzewa, określonym przez hItem ma elementy podrzędne. Jeśli tak, CTreeCtrl::GetChildItem można następnie używać do pobierania tych elementów podrzędnych.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetChildItem

Index