CTreeCtrl::GetToolTips

CToolTipCtrl * (GetToolTips);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl stosowaną przez formant drzewa. Jeśli funkcja Członkowskie Tworzenie używa stylu TVS_NOTOOLTIPS, etykietki nie są używane, i zwracana jest wartość NULL.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TVM_GETTOOLTIPS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Wykonania MFC GetToolTips zwraca obiekt CToolTipCtrl , który jest używany przez formant drzewa zamiast dojścia do formantu tooltip.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetToolTips

Index