CTreeCtrl::GetSelectedItem

HTREEITEM GetSelectedItem ( );

Wartość zwracany

Uchwyt zaznaczonego elementu; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania zaznaczonego aktualnie elementu widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::Select, CTreeCtrl::SelectDropTarget, CTreeCtrl::GetDropHilightItem

Index