CTreeCtrl::GetRootItem

HTREEITEM GetRootItem ( );

Wartość zwracany

Uchwyt elementu głównego; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania elementu głównego widok drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItem, CTreeCtrl::GetChildItem, CTreeCtrl::GetParentItem

Index