CTreeCtrl::GetPrevVisibleItem

HTREEITEM GetPrevVisibleItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Uchwyt poprzedni element widoczny; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania poprzedni element widoczny hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CTreeCtrl::Get&NextVisibleItem, CTreeCtrl::GetFirstVisibleItem, CTreeCtrl::EnsureVisible, CTreeCtrl::GetVisibleCount

Index