CTreeCtrl::GetParentItem

HTREEITEM GetParentItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Uchwyt zapasu nadrzędnego; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać elementem nadrzędnym hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetChildItem, CTreeCtrl::GetRootItem, CTreeCtrl::GetItem, CTreeCtrl::GetPrevSiblingItem

Index