CTreeCtrl::GetNextVisibleItem

HTREEITEM GetNextVisibleItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Uchwyt następny element widoczny; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania następnej pozycji widocznych hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetPrevVisibleItem, CTreeCtrl::GetFirstVisibleItem, CTreeCtrl::EnsureVisible, CTreeCtrl::GetParentItem

Index