CTreeCtrl::GetItemText

CString GetItemText (HTREEITEM hItem ) stała;

Wartość zwracany

Obiekt CString zawierający tekst elementu.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, w których tekst ma być pobrana.

Uwagi

Zwraca tekst element określony przez hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetItemText

Index