CTreeCtrl::GetItemState

UINT GetItemState (HTREEITEM hItem, UINT nStateMask ) stała;

Wartość zwracany

UINT Określanie elementu członkowskiego. Aby uzyskać informacje o możliwych wartości zobacz CTreeCtrl::GetItem.

Parametry

hItem

Dojście do elementu, którego Państwo ma być pobrana.

nStateMask

Maska wskazującym, których Państwa mają być pobierane. Więcej informacji na temat możliwych wartości dla nStateMask, można znaleźć w omówieniu członków Państwo i stateMask TVITEM struktury w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Zwraca stan element określony przez hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItem

Index