CTreeCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( HTREEITEM hItem, LPRECT lpRect, BOOL bTextOnly );

Wartość zwracany

Różna od zera, jeśli element jest widoczny, z prostokątem ograniczającym zawarte w lpRect. Inaczej, 0 z lpRect niezainicjowanych.

Parametry

hItem

Uchwyt element kontrolny widok drzewa.

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera prostokąta obwiedni. Współrzędne są ustalane względem górnego rogu formantu widoku drzewa.

bTextOnly

Jeśli ten parametr jest niezerowa, prostokąta obwiedni zawiera tylko tekst elementu. W przeciwnym razie obejmuje całą linię, która zajmuje element w widoku drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania prostokąta obwiedni dla hItem i określić, czy jest widoczne lub nie.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CTreeCtrl::GetVisibleCount, CTreeCtrl::Get&NextVisibleItem, CTreeCtrl::GetPrevVisibleItem, CTreeCtrl::EnsureVisible

Index