CTreeCtrl::GetItemImage

BOOL GetItemImage (HTREEITEM hItemintamp;nImage, int &nSelectedImage) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt element, którego obraz ma być pobrana.

nImage

Liczba całkowita, która odbiera indeksu elementu obrazu wewnątrz formantu widoku drzewa obrazu listy.

nSelectedImage

Liczba całkowita, która odbiera indeksu elementu wybranego obrazu wewnątrz formantu widoku drzewa obrazu listy.

Uwagi

Każdy element w widoku drzewa może mieć parę obrazów bitowych skojarzony z nim. Obrazy są wyświetlane po lewej stronie etykietę elementu. Jeden obraz jest wyświetlany, gdy element jest zaznaczony, a drugi jest wyświetlany, gdy element nie jest zaznaczony. Na przykład element może wyświetlić Otwórz folder jest zaznaczone i folder zamknięty gdy nie jest zaznaczona.

Wywołanie tej funkcji do pobierania indeksu elementu obrazu i jego wybranego obrazu wewnątrz formantu widoku drzewa obrazu listy.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetItemImage, CImageList

Index