CTreeCtrl::GetItem

BOOL GetItem ( TVITEM * pItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pItem

Wskaźnik TVITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania atrybuty elementu widoku drzewa określonego.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CTreeCtrl::SetItem, CTreeCtrl::GetChildItem, CTreeCtrl::Get&NextItem, CTreeCtrl::SelectItem

Index