CTreeCtrl::GetImageList

CImageList * GetImageList ( UINT nImage );

Wartość zwracany

Wskaźnik do formantu obrazu listy w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

nImage

Typ listy obrazów do pobrania. Lista obraz może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania uchwyt normalnych lub stan obrazu listę skojarzoną z widoku drzewa. Każdy element w widoku drzewa może mieć parę obrazów bitowych skojarzony z nim. Jeden obraz jest wyświetlany, gdy element jest zaznaczony, a drugi jest wyświetlany, gdy element nie jest zaznaczony. Na przykład element może wyświetlić Otwórz folder jest zaznaczone i folder zamknięty gdy nie jest zaznaczona.

Więcej informacji na temat listy obrazów Zobacz klasy CImageList.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList, CTreeCtrl::SetImageList

Index