CTreeCtrl::GetFirstVisibleItem

HTREEITEM GetFirstVisibleItem ( );

Wartość zwracany

Uchwyt pierwszy element widoczny; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania pierwszego widoczne elementu widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CTreeCtrl::Get&NextVisibleItem, CTreeCtrl::GetPrevVisibleItem, CTreeCtrl::EnsureVisible, CTreeCtrl::GetVisibleCount

Index