CTreeCtrl::GetDropHilightItem

HTREEITEM GetDropHilightItem ( );

Wartość zwracany

Uchwyt towaru spadł w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania zapasu, który jest przedmiotem operacji przeciągania i upuszczania.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SelectDropTarget

Index