CTreeCtrl::GetChildItem

HTREEITEM GetChildItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Uchwyt element podrzędny w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania elementu widoku drzewa, który jest podrzędny element określony przez hItem.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetItem, CTreeCtrl::GetParentItem, CTreeCtrl::SortChildren

Index