CTreeCtrl::GetCheck

BOOL GetCheck (HTREEITEM hItem ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element sterowania drzewa jest kontrolowane; inny sposób 0.

Parametry

hItem

HTREEITEM o uzyskanie informacji o stanie.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do pobrania stanu zaznaczenia elementu.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SetCheck

Index