CTreeCtrl::EnsureVisible

BOOL EnsureVisible ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Zwraca wartość TRUE , jeśli system przewijane elementy w widoku drzewa kontrolę w celu zapewnienia, że określony element jest widoczny. W przeciwnym razie wartość zwracana jest wartość FALSE.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa są widoczne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zapewnienia, że elementu widoku drzewa jest widoczna. Jeśli to konieczne, funkcja rozwija zapasu nadrzędnego lub przesuwa widok drzewa, tak, że element jest widoczny.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetFirstVisibleItem, CTreeCtrl::GetVisibleCount

Index