CTreeCtrl::EditLabel

CEdit * EditLabel ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

W przypadku powodzenia, wskaźnik do obiektu CEdit , który jest używany do edytowania tekstu elementu; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt elementy drzewa, można edytować.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do rozpoczęcia w miejsce edycji tekstu określonego elementu. Edycja jest realizowane przez zastępowanie tekstu elementu z formantem Edytuj jeden wiersz zawierający tekst.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::GetEditControl

Index