CTreeCtrl::DeleteItem

BOOL DeleteItem ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hItem

Uchwyt element drzewa ma być usunięta. Jeśli hitem ma wartość TVI_ROOT , wszystkie elementy są usuwane z widoku drzewa.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć element z widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::DeleteAllItems, CTreeCtrl::InsertItem

Index