CTreeCtrl::DeleteAllItems

BOOL DeleteAllItems ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć wszystkie elementy z widoku drzewa.

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::DeleteItem, CTreeCtrl::InsertItem

Index