CTreeCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage ( HTREEITEM hItem );

Wartość zwracany

Wskaźnik do listy obraz, do którego dodano przeciągania bitmapy, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Parametry

hItem

Uchwyt elementy drzewa, można przeciągać.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia bitmapę przeciągania dla danego elementu w widoku drzewa, utworzyć listę obrazu bitmapy i dodać mapę bitową do listy obrazu. Aplikacja korzysta z funkcji listy obrazów do wyświetlenia obrazu, jeśli element jest przeciągany.

Obiekt CImageList jest stały i usuń go po zakończeniu. Na przykład:

CIm&ageList * pImageList = MyTreeCtrl.CreateDragImage (nItem, amp; punkt);
   ...
   ...
   usuwanie pImageList

Omówie&nie CTreeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeCtrl::SelectDropTarget, CTreeCtrl::GetDropHilightItem, CTreeCtrl::SetImageList

Index