CToolTipCtrl::RelayEvent

nieważne RelayEvent ( LPMSG lpMsg );

Parametry

lpMsg

Wskaźnik do struktury MSG , zawierający do przekazywania wiadomości.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przekazywania komunikatów myszy do formantu Porada narzędzia do przetwarzania. Formant etykietka narzędzia przetwarza tylko następujących komunikatów, które są wysyłane do niej przez RelayEvent:

WM_LBUTTONDOWN WM_MOUSEMOVE
WM_LBUTTONUP WM_RBUTTONDOWN
WM_MBUTTONDOWN WM_RBUTTONUP
WM_MBUTTONUP

Omówie&nie CToolTipCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::PreTranslateMessage, CWinApp::PreTranslateMessage

Index