CToolBarCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList (CImageList * pImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList , który był wcześniej używany przez formantu toolbar do wyświetlania przycisku obrazów w ich stanu domyślnego.

Parametry

pImageList

Wskaźnik do obiektu CImageList zawierających obrazy używane przez formantu toolbar do wyświetlania przycisku obrazów w ich stanu domyślnego.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Wdrożenie MFC SetImageList używa obiektu CImageList zawierających formantu toolbar button images, raczej niż dojście do listy obrazów.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetImageList, CToolBarCtrl::SetDisabledImageList, CToolBarCtrl::SetHotImageList

Index