CToolBarCtrl::SetHotImageList

CImageList * SetHotImageList (CImageList * pImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList , który był wcześniej używany przez formantu toolbar do wyświetlania obrazów hot przycisk.

Parametry

pImageList

Wskaźnik do obiektu CImageList zawierających obrazy używane przez formantu toolbar do wyświetlania obrazów hot przycisk.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETHOTIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Wdrożenie MFC SetHotImageList używa obiektu CImageList zawierających obrazy przycisków hot formantu toolbar, zamiast uchwyt do listy obrazów.

Przycisk hot jest wyróżniony, gdy kursor znajduje się nad nim.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetHotImageList, CToolBarCtrl::SetDisabledImageList, CToolBarCtrl::SetImageList

Index