CToolBarCtrl::SetButtonSize

BOOL SetButtonSize ( CSize rozmiar );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

rozmiar

Szerokość i wysokość w pikselach, przyciski.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar przycisków w formancie pasek narzędzi. Rozmiar przycisku zawsze musi być przynajmniej tak duży jak rozmiar bitmapy, który ją otacza.

Ta funkcja musi zostać wywołana tylko przed dodaniem jakichkolwiek bitmapy na pasku narzędzi. Jeśli aplikacja nie jawnie ustawiony rozmiar przycisku, domyślnie 24 przez 22 piksele.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetBitmapSize, CToolBarCtrl::GetItemRect

Index