CToolBarCtrl::SetBitmapSize

BOOL SetBitmapSize ( CSize rozmiar );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

rozmiar

Szerokość i wysokość w pikselach, map bitowych obrazów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar rzeczywisty obrazów bitowych mają zostać dodane do formantu toolbar.

Ta funkcja musi zostać wywołana tylko przed dodaniem jakichkolwiek bitmapy na pasku narzędzi. Jeżeli aplikacji nie jawnie ustawiony rozmiar bitmapy, domyślnie 16 przez 15 pikseli.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetButtonSize, CToolBarCtrl::GetItemRect

Index