CToolBarCtrl::SetAnchorHighlight

BOOL SetAnchorHighlight (BOOL fAnchor = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

fAnchor

Określa, jeżeli wyróżnianie kontrolnych jest włączone lub wyłączone. Jeśli wartość ta jest niezerowa, zostaną włączone wyróżnianie zakotwiczenia. Jeśli ta wartość jest równa zero, wyróżnianie kontrolne zostanie wyłączony

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETANCHORHIGHLIGHT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetAnchorHighlight

Index