CToolBarCtrl::MapAccelerator

BOOL MapAccelerator (TCHAR chAccel, UINT * pIDBtn );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

chAccel

Akcelerator znak ma być mapowane. Ten znak jest ten sam znak, która jest podkreolona w tekst przycisku.

pIDBtn

Wskaźnik UINT , która odbiera identyfikator polecenia przycisk, który odpowiada akceleratora, określona w chAccel.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_MAPACCELERATOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index