CToolBarCtrl::IsButtonChecked

BOOL IsButtonChecked ( int nID ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, gdy przycisk jest zaznaczony; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku na pasku narzędzi.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy określony przycisk w formancie pasek narzędzi jest zaznaczony. Należy rozważyć wywołanie GetState , jeśli chcesz pobrać więcej niż jednego stanu przycisku.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::CheckButton, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState, CToolBarCtrl::IsButtonEnabled, CToolBarCtrl::IsButtonPressed, CToolBarCtrl::IsButtonHidden, CToolBarCtrl::IsButtonIndeterminate, CToolBarCtrl::IsButtonHighlighted

Index