CToolBarCtrl::InsertButton

BOOL InsertButton ( int nIndex, LPTBBUTTON lpButton );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nIndex

Indeksu przycisku. Ta funkcja wstawia nowy przycisk po lewej stronie tego przycisku.

lpButton

Adres konstrukcji TBBUTTON , zawierający informacje o przycisku, aby wstawić. Zobacz CToolBarCtrl::AddButtons opis struktury TBBUTTON.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu wstawienia przycisku w formancie pasek narzędzi.

Obraz lub ciąg których indeks podasz musi wcześniej zostały dodane do listy formantu toolbar przy użyciu AddBitmap, addString()lub AddStrings.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::DeleteButton, CToolBarCtrl::AddBitmap, CToolBarCtrl::AddString, CToolBarCtrl::AddStrings

Index