CToolBarCtrl::Indeterminate

BOOL Nieokreślone ( int nID, BOOL bIndeterminate = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku, którego stanu nieokreślonego ma zostać ustawiona lub wyczyszczone.

bIndeterminate

TRUE do ustawiania stanu nieokreślonego dla określonego przycisku, wartość FALSE , aby je wyczyścić.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić lub wyczyścić stanu nieokreślonego określony przycisk w formancie pasek narzędzi. Nieokreślone przycisków wyświetlanych, wyszarzone, takie jak sposób przycisk Pogrubienie na pasku narzędzi edytora tekstów będą wyglądać zaznaczony tekst zawiera znaki pogrubienie i regularne.

Jeśli chcesz zmienić więcej niż jednego stanu przycisku, należy rozważyć, zamiast wywołanie SetState.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też   Przycisk Style w CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::IsButtonIndeterminate, CToolBarCtrl::EnableButton, CToolBarCtrl::CheckButton, CToolBarCtrl::PressButton, CToolBarCtrl::HideButton, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState

Index