CToolBarCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nIndex

Indeksu przycisku, który chcesz pobrać informacji.

lpRect

Adres z RECT struktury lub obiekt CRect , odbierająca współrzędne prostokąta obwiedni.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania prostokąta obwiedni przycisku w formancie pasek narzędzi. Ta funkcja nie pobrać prostokąta obwiedni w przypadku przycisków, których stan jest ustawiony na TBSTATE_HIDDEN.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetButton, CToolBarCtrl::GetButtonCount, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetButtonSize, CToolBarCtrl::SetBitmapSize

Index