CToolBarCtrl::DeleteButton

BOOL DeleteButton ( int nIndex );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nIndex

Indeksu przycisku do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć przycisk z formantu toolbar.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::AutoSize, CToolBarCtrl::InsertButton

Index