CToolBarCtrl::AddStrings

int AddStrings ( LPCTSTR lpszStrings );

Wartość zwracany

Indeksu pierwszego ciągu nowych dodawane w przypadku powodzenia; inny sposób –1.

Parametry

lpszStrings

Adres buforu, który zawiera jeden lub więcej zakończony znakiem null ciągi do dodania do listy ciągów paska narzędzi. Ostatni ciąg musi być zakończony z dwoma znakami null.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać nowy ciąg lub ciągów do listy ciągów znaków dostępnych dla formantu toolbar. Ciągi w buforze muszą być oddzielone znakiem null.

Należy się upewnić, że ostatni ciąg zawiera dwa niezakończone wartościami null. Aby poprawnie sformatowana stały ciąg, może zapisać go jako:

/ / jedną wartość null dodawane automatycznie
lpszStrings = "wyłącznie jeden ciąg do dodania\0"

lub:

/ / dodanie trzy ciągi w jedno wywołanie
lpszStrings = "Ciąg 1\0String 2\0String 3\0"

Należy nie przekazać obiekt CString do tej funkcji nie jest możliwe posiadanie więcej niż jeden znak null w CString.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::AddString, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton, CToolBarCtrl::AddBitmap

Index