CToolBar::SetButtonText

BOOL SetButtonText (int nIndex, LPCTSTR lpszText );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Indeks przycisku, której tekst ma zostać utworzona.

lpszText

Punkty do tekstu należy ustawić na przycisku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić tekst na przycisku.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::GetButtonText

Index