CToolbar::LoadToolBar

BOOL LoadToolBar (LPCTSTR lpszResourceName );

BOOL LoadToolBar (UINT nIDResource );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpszResource&Namenbsp;  Wskaźnik do nazwy zasobów narzędzi do załadowania.

&nIDResourcenbsp;  Identyfikator zasobu paska narzędzi do załadowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek załadować narzędzi określonej przez lpszResourceName lub nIDResource.

Zobacz pasek narzędzi edytora w Visual C++ User Guide for więcej informacji na temat tworzenia zasobów narzędzi.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::Create, CToolbar::LoadBitmap, CToolBar::SetButtons

Index