CToolBar::LoadBitmap

BOOL LoadBitmap ( LPCTSTR lpszResourceName );

BOOL LoadBitmap ( UINT nIDResource );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpszResourceName

Wskaźnik nazwę zasobu bitmap przeznaczonych do załadowania.

nIDResource

Identyfikator zasobu bitmapy mają zostać załadowane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek załadować mapy bitowej określonego przez lpszResourceName lub nIDResource. Mapa bitowa powinien zawierać jeden obraz dla każdego przycisku paska narzędzi. Jeśli obrazy są rozmiaru standardowego (16 pikseli szerokości i 15 pikseli), wywołanie SetSizes rozmiary przycisku i ich obrazy.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::Create, CToolBar::SetButtons, CToolBar::SetSizes, CToolBar::LoadToolBar

Index