CToolBar::Create

BOOL Tworzenie ( CWnd * pParentWnd, DWORD dwStyle = WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_TOP, UINT nID = AFX_IDW_TOOLBAR );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik do okna, które jest nadrzędny paska narzędzi.

dwStyle

Styl paska narzędzi. Style dodatkowych narzędzi obsługiwane są:

nID

Paska narzędzi okna podrzędnego Identyfikatora.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie tworzy narzędzi systemu Windows (okna podrzędnego) i kojarzy ją z obiektu CToolBar . To ustawia również wysokość paska narzędzi do wartości domyślnych.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::CToolBar, CToolBar::LoadBitmap, CToolBar::SetButtons, CToolBar::LoadToolBar, CControlBar::CalcDynamicLayout, CControlBar::CalcFixedLayout

Index