CTime::GetAsSystemTime

BOOL Get&AsSystemTime (SYSTEMTIMEamp;timeDest) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

timeDest

Odwołanie do strukturę SYSTEMTIME mają być konwertowane na wartość typu Data/godzina i kopiowane do nowego obiektu CTime.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do konwersji informacji czas przechowywane w obiekcie CTime do Win32–compatible strukturę SYSTEMTIME . GetAsSystemTime przechowuje wynikowy czasu w obiekcie odwołania timeDest . Struktura danych SYSTEMTIME zainicjowany przez tę funkcję będzie jej członkiem wMilliseconds wartość zero.

Omówie&nie CTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index