CTabCtrl::SetItemState

BOOL SetItemState (int nItem, DWORD dwMask, DWORD dwState );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nItem

Od zera numer indeksu elementu, który chcesz ustawić informacje o stanie.

dwMask

Maska określająca, które elementu członkowskiego flagi, aby ustawić. Aby zapoznać się z listą wartości, zobacz maski członkiem TCITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy.

dwState

Odwołanie do wartości DWORD zawierająca informacje o stanie. Może mieć jedną z następujących wartości:

Wartość Opis
TCIS_BUTTONPRESSED Eleme&nt kontrolny karty jest selected.nbsp;
TCIS_HIGHLIGHTED Element kontrolny karty jest wyróżniona, a karta i tekst są rysowane przy użyciu bieżącego koloru podświetlenia. Podczas korzystania z koloru podświetlenia, będzie to prawda interpolacji, nie kolor symulowany.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do ustawiania stanu elementu formantu karty, identyfikowane przez nItem.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetItemState

Index