CTabCtrl::SetItem

BOOL SetItem ( int nItem, TCITEM * pTabCtrlItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nItem

Indeksu elementu.

pTabCtrlItem

Wskaźnik do struktury TCITEM , który zawiera nowe atrybuty elementu. Członkowskie maski określa atrybuty ustawić. Jeżeli członek maski określa wartość TCIF_TEXT , członek pszText jest adres ciąg zakończony wartością zerową i element cchTextMax jest ignorowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do niektórych lub wszystkich atrybutów kartę.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::InsertItem, CTabCtrl::GetItem

Index