CTabCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList ( CImageList * pImageList );

Wartość zwracany

Zwraca wskaźnik do poprzedniej listy obrazów lub NULL , jeśli istnieje poprzedni wykaz obrazu.

Parametry

pImageList

Wskaźnik do listy obraz ma być przypisany do formantu karty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przypisywania listy obrazów do formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::GetImageList, CImageList

Index