CTabCtrl::HighlightItem

BOOL HighlightItem (int idItem, BOOL fHighlight = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

idItem

Indeksu elementu formantu karty.

fHighlight

Wartość określająca ustawiany stan wyróżnienia. Jeśli jest to wartość TRUE, karcie jest wyróżniony; Jeśli Fałsz, karcie jest ustawiony do stanu domyślnego.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje wiadomości Win32 TCM_HIGHLIGHTITEM, zgodnie z opisem w Internetowa Client SDK.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index